Vedtekter for BU

Vedtekter Borgund Utvikling


 

1. Føremål

1.1 Borgund Utvikling skal arbeida for å skapa utvikling, tilflytting og trivsel i Borgund.
1.2 Borgund Utvikling er partipolitisk uavhengig.
1.3 Styret i Borgund Utvikling kan samarbeida med andre foreiningar (lag) eller institusjonar i saker av felles interesse.
1.4 Borgund Utvikling skal ta vare på staden(bygda) sine interesser som eit høyrings- og samarbeidsorgan opp mot kommunen og andre offentlege instansar.


2. Borgund Utvikling si avgrensing

2.1 Arbeidsområde til Borgund Utvikling er slik:
Frå Seltunbru til fylkesgrensa Oppland og Buskerud.
Styret kan utvida eller redusera virkeområde.


3. Medlemskap

3.1 Alle som bur (ev. har eigedom) innanfor arbeidsområde til Borgund Utvikling. For å ha stemmerett på årsmøte må medlemmet bu innanfor dette området.


4 Kontingent

4.1 Medlemskapet er gratis.


5.Leiinga i Borgund Utvikling

5.1 Borgund Utvkling vert leia av eit styre som er laget/organisasjonen sitt øvste myndigheit mellom årsmøta. Styret konstituerer seg sjølv.Styret består av fem medlemmar; leiar, nestleiar, sekretær, kasserar og eitt styremedlem, samt to varamedlemmar, som alle er valgt av årsmøte. Varamedlemmane møter når ordinære medlemmar ikkje kan møta på styremøter.

5.2 Styret skal;
* Setja i verk vedtak frå årsmøte
* Stå for Borgund Utvikling si daglege leiing og ivareta bygda sine interesser overfor andre instansar.
* Forvalta Borgund Utvikling sine eigendeler/eigedom
* Etter behov oppnemna komitear eller personar til å løysa spesielle oppgåve.
* Etter beste evne å søkja å oppfylla Borgund Utvikling sitt føremål etter gjeldande vedtekter.

5.3 Styret held møte når leiar bestemmer eller eit fleirtal av styremedlemmane krev det, minimum 1 møte pr kvartal.

5.4 Alle saker og all korrespondanse skal leggast fram på styremøte. Styret sine vedtak skal protokollerast og offentleggjerast på www.buiborgund.no

5.5 Styret har disposisjonsrett over Borgund Utvikling sine midler til alminnelege og administrative føremål og ha rett til å tildele beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøte. Alle utbetalingar skal attesterast av leiar eller kasserar før utbetaling. Både leiar og kasserar har fullmakt til å utføre utbetalingar. Rekneskapet går frå 1.1 – 31.12.

5.6 Styret er beslutningsdyktig når eitt fleirtal av styremedlemmane, deriblant leiar eller nestleiar, er til stades. Leiar eller i hans/henna fråvær nestleiar, leiar styremøta. Styrebeslutninger krev alminneleg fleirtal. Ved stemmelikheit har fungerande leiar dobbeltstemma.


6 Årsmøte

6.1 Årsmøte er Borgund Utvikling si øvste myndigheit. Ordinært årsmøte skal haldast innan utgangen av mars. Tid og stad vert bestemt av styret og kunngjort minst 14 dagar før. Forslag må vera sendt til styret innan den fristen styret har bestemt. Innkallinga skal innehalda saker som skal handsamast på årsmøte. Årsmøte kan berre fatta vedtak i dei sakene som er sett opp i innkallinga.

6.2 Årsmøte skal:
§ Velja møteleiar og referent
§ Godkjenna møteinnkalling
§ Godkjenna sakslista
§ Godkjenna referat frå førre møte

Årsmøte handsamar:
* Årsmelding
* Revisorgodkjent rekneskap
* Innkomne forslag
* Planar for kommande år og budsjett
* Val av:
§ Leiar
§ Fire styremedlemmar jfr. § 5.1
§ To varamedlemmar
§ To revisorar

6.3 Det skal veljast møteleiar til å styra årsmøte og ein eller to referentar. Årsmøte sine vedtak skal protokollerast og offentleggjerast på nettstaden buiborgund.no.

6.4 Leiar vert valgt for eitt år, styremedlemmane for to år. Det skal veljast to styremedlemmar kvart år. Varamedlem og revisor vert valgt for to år. Samtlege kan veljast på nytt. Styret fungerer som valnemnd.

6.5 Avstemminga skal vera skriftleg, viss ein av dei stemmeberettiga krev det.

6.6 Årsmøte sine vedtak skal avgjerast med alminneleg fleirtal blant dei frammøtte som er stemmeberettiga, viss ikkje vedtekene bestemmer noko anna.

6.7 Revisorane og valkomiteen rapporterer direkte til årsmøte. Revisorane skal revidera rekneskapet etter alminnelege revisjonsbestemmelser.


7 Ekstraordinært årsmøte

7.1 Det skal haldast ekstraordinært årsmøte når styre finn det nødvendig eller når minst 10 % av innbyggarane kjem med skriftleg krav om det. Innkalling og prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §6.


8. Folkemøte

8.1 Det skal haldast folkemøte når styret finn det nødvendig, og møtet skal kunngjerast minst 8 dagar på førehand. Det skal haldast minst eitt folkemøte mellom kvart årsmøte.


9. Oppløysing av Borgund Utvikling

9.1 Avgjer om oppløysing av Borgund Utvikling kan berre skje når minst 2/3 av dei frammøtte på folkemøte har godkjent det. Har Borgund Utvikling (laget/organisasjonen) midlar, skal desse nyttast til det beste for bygda (Borgund) sine innbyggarar.


10. Endring av vedtekter

10.1 Endring av vedtekter krev 2/3 fleirtal og må vedtakast på årsmøte.

 

 

Borgund 29.1.14